nl

Benelux-beschikking automatische niveauerkenning van diploma's hoger onderwijs

De Benelux-Beschikking van 18 mei 2015 over de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Benelux (‘Beschikking Dondelinger), aangevuld door de Benelux-Beschikking van 25 januari 2018 biedt aan elke burger de juridische zekerheid tot automatische niveauerkenning van alle officieel erkende diploma’s en graden in het hoger onderwijs, behaald in de Benelux. Het niveau van zulk diploma of graad zal automatisch als gelijkwaardig worden erkend, zonder enige erkenningsprocedure.

De automatische erkenning slaat niet op de inhoud van de programma’s leidende tot die diploma’s of graden. Evenmin betreft het de erkenning van beroepskwalificaties, die wordt geregeld via een Europese Richtlijn (2005/36/EG).

Het niveau van uw diploma of graad hoger onderwijs bachelor- of masterdiploma of uw associate degree wordt automatisch gelijkwaardig erkend indien het is uitgereikt door een erkende instelling en het een erkende opleiding betreft. Om te weten of uw diploma of graad aan deze voorwaarden voldoet, raadpleegt u best onderstaande registers:

Voor ‘associate degree’ (Europees Kwalificatieraamwerk niveau 5) (‘gegradueerde’, ‘brevet d’enseignement supérieur’, ‘brevet de technicien supérieur’ of ‘diplôme d’études supérieures générales’, ‘associate degree’)

-          Vlaamse Gemeenschap:

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/ho;

-          Franse Gemeenschap van België: in bijlage VI van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies: http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=39681&referant=l02&bck_ncda=39681&bck_referant=l00

-          Duitstalige Gemeenschap van België: niet van toepassing;

-          Groothertogdom Luxemburg: https://mesr.gouvernement.lu/fr/

-          Nederland: in het zgn. Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)

(https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/croho.jsp).

Voor ‘bachelor’ en ‘master’ (Europees Kwalificatieraamwerk niveaus 6 en 7):

Het niveau van uw ‘doctoraat’ (Europees Kwalificatieraamwerk niveau 8) wordt automatisch gelijkwaardig erkend indien het is verleend conform de ter zake geldende voorschriften van een Benelux-land. In afwachting van een gedetailleerde oplijsting, betreft dit in essentie:

  • Vlaamse Gemeenschap: de graad van doctor zoals bedoeld in de zgn. Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.
  • Franse Gemeenschap: de academische graad die de studies van de derde cyclus bekrachtigt, uitgereikt door een erkende universiteit van de Franse Gemeenschap van België en behaald na verdediging van een proefschrift overeenkomstig artikel 71.- § 3 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies.
  • Duitstalige Gemeenschap: niet van toepassing.
  • Luxemburg: het doctoraat (graad van doctor) of PhD, zoals bedoeld in de wet genaamd “Loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg” en in de wet genaamd “Loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur”.
  • Nederland: het doctoraat zoals bedoeld in artikel 7.18, lid 1, van de Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Staatsblad, 1992, nr. 593) (in samenhang met de bijlage bij die Wet).

Arbeidscontract of �overeenkomst

Een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Enerzijds verplicht een werknemer zich hiermee om arbeid te verrichten in dienst van een werkgever. Anderzijds verplicht een werkgever zich om loon aan een werknemer te betalen voor de arbeid.

Arbeidscontract of �overeenkomst

Een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Enerzijds verplicht een werknemer zich hiermee om arbeid te verrichten in dienst van een werkgever. Anderzijds verplicht een werkgever zich om loon aan een werknemer te betalen voor de arbeid.

Arbeidscontract of �overeenkomst

Een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Enerzijds verplicht een werknemer zich hiermee om arbeid te verrichten in dienst van een werkgever. Anderzijds verplicht een werkgever zich om loon aan een werknemer te betalen voor de arbeid.

Arbeidsrecht

Alle individuele en collectieve rechten en plichten die gelden tussen een werknemer en werkgever in een arbeidsrelatie

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt in Nederland medische kosten die niet onder de zorgverzekering (verzekering van ziektekosten) vallen. En die door bijna niemand op te brengen zijn. De AWBZ dekt onder meer persoonlijke verzorging, verpleging en revalidatiezorg.

BBZ

Bureau Belgische Zaken (BBZ). Het BBZ informeert over de sociale zekerheid als u in Belgi� of Nederland gaat wonen, werken, studeren of ondernemen.

Belastingdienst

De Belastingdienst heft en int onder andere de belastingen en sociale premies in Nederland. De Belastingdienst int niet alleen, maar keert ook uit. Zij verzorgt ook bijvoorbeeld de uitbetaling van voorlopige teruggaven en toeslagen die huishoudens kunnen krijgen voor de kosten van kinderopvang, huur of zorg.

Buitenlands inkomen

Dit zijn inkomsten die u ontvangt van een werkgever in het buitenland, zoals loon.

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

CVZ

College voor zorgverzekeringen (CVZ). Deze overheidsorganisatie in Nederland waakt ervoor dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. Het CVZ zorgt ook voor de uitvoer van regelingen voor specifieke groepen. Zij int bijvoorbeeld de verschuldigde verzekeringsbijdragen voor in het buitenland wonende gezinsleden van grensarbeiders die in Nederland zijn verzekerd.

CZ

Een co�peratieve zorgverzekeraar (CZ) met als kernactiviteit: uitvoering van de verplichte verzekering tegen ziektekosten als zorgverzekeraar. Daarnaast voert CZ de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit voor instellingen in de regio�s Zeeland, West- en Zuidoost-Brabant, Zuid-Hollandse eilanden, Haaglanden en Zuid-Limburg. CZ vergoedt ook de medische kosten in Nederland van grensarbeiders die in Nederland wonen en in Belgi� werken.

Dienst Uitvoering Onderwijs

De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en CFI vormen vanaf januari 2010 ��n organisatie in Nederland: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO regelt onder andere de Nederlandse studiefinanciering.

FOD Financi�n

Federale Overheidsdienst Financi�n (FOD Financi�n). Deze overheidsdienst zorgt voor inzameling en beheer van een belangrijk deel van de financi�le middelen, die nodig zijn om de Belgische staat te onderhouden. De FOD Financi�n int bijvoorbeeld de loonbelasting van grensarbeiders die in Nederland wonen en in Belgi� werken.

Gedetacheerde

Een werknemer die in loondienst is van een detacheringsbureau. Deze werknemer wordt door dat bureau tijdelijk aan bedrijven uitgeleend om daar werkzaamheden te verrichten. Voor gedetacheerden die over de grens werken, gelden bijzondere regelingen.

Grensarbeider

Iemand die in het ene land woont en in het andere land werkt. Daarbij reist deze persoon minimaal 1 keer per week tussen het woon- en werkland. Voor veel grensarbeiders is dit dagelijks. Het portal �Startpunt grensarbeid� verstaat onder grensarbeiders: - arbeiders die in Belgi� wonen en in loondienst in het grensgebied in Nederland werken (of gaan werken); - arbeiders die in Nederland wonen en in loondienst in het grensgebied in Belgi� werken (of gaan werken).

HVW

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Dit is een Belgische overheidsinstelling die werkloosheids- en aanverwante uitkeringen uitbetaalt in Belgi�.

Legaliseren / waarderen:

Erkenning van uw documenten. U kunt laten verklaren dat uw documenten �echt� zijn door een instantie die hiertoe bevoegd is. Uw diploma�s laat u waarderen. De bevoegde instantie geeft inzicht in het niveau en de richting van uw opleidingen. Akten laat u legaliseren zodat de autoriteiten in uw werkland weten dat uw akten rechtsgeldig zijn.

Legaliseren / waarderen:

Erkenning van uw documenten. U kunt laten verklaren dat uw documenten �echt� zijn door een instantie die hiertoe bevoegd is. Uw diploma�s laat u waarderen. De bevoegde instantie geeft inzicht in het niveau en de richting van uw opleidingen. Akten laat u legaliseren zodat de autoriteiten in uw werkland weten dat uw akten rechtsgeldig zijn.

Legaliseren / waarderen:

Erkenning van uw documenten. U kunt laten verklaren dat uw documenten �echt� zijn door een instantie die hiertoe bevoegd is. Uw diploma�s laat u waarderen. De bevoegde instantie geeft inzicht in het niveau en de richting van uw opleidingen. Akten laat u legaliseren zodat de autoriteiten in uw werkland weten dat uw akten rechtsgeldig zijn.

Legaliseren / waarderen:

Erkenning van uw documenten. U kunt laten verklaren dat uw documenten �echt� zijn door een instantie die hiertoe bevoegd is. Uw diploma�s laat u waarderen. De bevoegde instantie geeft inzicht in het niveau en de richting van uw opleidingen. Akten laat u legaliseren zodat de autoriteiten in uw werkland weten dat uw akten rechtsgeldig zijn.

RKW

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Organisatie die de kinderbijslagen beheert voor werknemers in Belgi�.

RSZ

Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ). Belgische overheidsdienst die onder andere alle sociale zekerheidsbijdragen van loontrekkenden int in Belgi�. De Rijksdienst verdeelt deze bijdragen over de openbare instellingen van sociale zekerheid (zoals RVA, RIZIV en RVP) en de sociale fondsen.

SVB

Sociale Verzekeringsbank (SVB). De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland in opdracht van de Nederlandse overheid. De SVB zorgt ervoor dat de kinderbijslagen, AOW-pensioenen of nabestaandenuitkeringen Anw op tijd worden uitgekeerd aan de burgers.

Team GWO

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (team GWO) behandelt algemene vragen over de belastingheffing in Nederland, Belgi� en Duitsland bij grensoverschrijdende situaties. In het team werken de Belgische, Duitse en Nederlandse belastingdiensten met elkaar samen.

TOG

Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). Een extra bijdrage in Nederland die ouders met een ernstig ziek of gehandicapt kind kunnen ontvangen als hij of zij thuis woont.

Uitzendkracht

Een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau. Deze werknemer wordt door dat uitzendbureau naar bedrijven gestuurd om daar werkzaamheden te verrichten. Voor uitzendkrachten die over de grens werken, gelden bijzondere regelingen.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA en WAO) in Nederland.

UWV WERKbedrijf

Een onderdeel van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). UWV WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie in Nederland.

Wereldinkomen

Het wereldinkomen is het totale inkomen van een werknemer. Waar ter wereld dit ook is verdiend.

Zvw

Zorgverzekeringswet (Zvw). Iedereen die in Nederland woont of werkt en AWBZ-verzekerd is, is ook verplicht verzekerd volgens de Zvw. Dit betekent dat hij of zij een zorgverzekering moet afsluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland. De Zvw bepaalt dat verzekerden recht hebben op onder meer geneeskundige zorg, tandheelkundige zorg, hulp- en geneesmiddelen.